برس رولی ترکیبی 1 - PPL 0.6 اسکرابر | cylindrical scrubber brush mix PPL 0.6 - 1

گروه : اسکرابر
برس رولی ترکیبی 1 - PPL 0.6 اسکرابر

برس های رولی (cylindrical) نیز همانند برس های دیسکی دارای زبری متفاوت هستند. هر چه در یک برس پهنای مویی ها بیشتر باشد میزان سایش در آن افزایش می یابد. برس رولی ترکیبی 1 - PPL 0.6 با ترکیبی از برس های با ضخامت 0.6 و برس ppl 1 به عنوان یک برس رولی ترکیبی در دستگاه های اسکرابر استفاده می شود.

کالاهای مربوط به برس رولی ترکیبی 1 - PPL 0.6 اسکرابر