برس رولی PPL 1 اسکرابر | cylindrical scrubber brush PPL 1

گروه : اسکرابر
برس رولی PPL 1 اسکرابر

برس های رولی (cylindrical) نیز همانند برس های دیسکی دارای زبری متفاوت هستند. هر چه در یک برس پهنای مویی ها بیشتر باشد میزان سایش در آن افزایش می یابد. برس رولی PPL 1 به عنوان یک برس رولی زبر در دستگاه های اسکرابر استفاده می شود.