سیستم CDS کماک

استفاده از سیستم مجزای پاشش آب و ماده پاک کننده برای کاهش مصرف در اسکرابر

استفاده از سیستم مجزای پاشش آب و ماده پاک کننده برای کاهش مصرف در اسکرابر