ابزار دستی نظافت روی بدنه دستگاه اسکرابر

امکان نصب ابزار دستی نظافت بر روی بدنه دستگاه اسکرابر در صورت درخواست مشتری

امکان نصب ابزار دستی نظافت بر روی بدنه دستگاه اسکرابر در صورت درخواست مشتری