اهرم دستگاه کفشور

استفاده از اهرمهای مستقل برای کنترل تی و دیسک برس در دستگاه کفشور

استفاده از اهرمهای مستقل برای کنترل تی و دیسک برس در دستگاه کفشور