دستگاه پر کردن سریع

دستگاه ساده که امکان پر شدن سریع مخزن آب تمیز اسکرابر را بدون نیاز به حضور کاربر فراهم می کند

دستگاه ساده که امکان پر شدن سریع مخزن آب تمیز اسکرابر را بدون نیاز به حضور کاربر فراهم می کند