چرخش خودکار تی و دیسک برس

چرخش خودکار تی و دیسک برس هنگام برخورد با مانع برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه اسکرابر

چرخش خودکار تی و دیسک برس هنگام برخورد با مانع برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه اسکرابر