اهرم کنترل کننده دستگاه کفشور

اهرم های کنترل کننده برس و تی در ورژن دستی دستگاه اسکرابر

اهرم های کنترل کننده برس و تی در ورژن دستی دستگاه اسکرابر