اسکرابر سرنشین دار

دستگاه اسکرابر با ابعاد مناسب برای عبور از فضاهای باریک

دستگاه اسکرابر با ابعاد مناسب برای عبور از فضاهای باریک