سیستم CDS دستگاه اسکرابر کماک

سیستم CDS برای پاشش خودکار اب و مواد پاک کننده توسط اسکرابر و افزایش بازده و کاهش مصرف

سیستم CDS برای پاشش خودکار اب و مواد پاک کننده توسط اسکرابر و افزایش بازده و کاهش مصرف