مد کم صدا در زمین شوی

مد Eco device برای کاهش مصرف انرژی و کاهش سطح صدای دستگاه اسکرابر

مد Eco device برای کاهش مصرف انرژی و کاهش سطح صدای دستگاه اسکرابر