تمیز کردن اسکرابر

مشخص نمودن بخش های قابل شستشوی دستگاه اسکرابر با رنگ زرد

مشخص نمودن بخش های قابل شستشوی دستگاه اسکرابر با رنگ زرد