چرخ کفشور

استفاده از چرخ های مخصوص برای کفشور که رد بر جای نمی گذارند

استفاده از چرخ های مخصوص برای کفشور که رد بر جای نمی گذارند