مخزن آب تمیز دستگاه کفشور

پر کردن مخزن آب تمیز دستگاه اسکرابر با استفاده از یک دریچه بزرگ

پر کردن مخزن آب تمیز دستگاه اسکرابر با استفاده از یک دریچه بزرگ