تی مکنده دستگاه زمین شوی

تی مکنده با قابلیت حرکت دقیقا منطبق با حرکت دستگاه برای تضمین خشک شدن عالی زمین

تی مکنده با قابلیت حرکت دقیقا منطبق با حرکت دستگاه برای تضمین خشک شدن عالی زمین