چرخ اسکرابر

استفاده از چرخ های مخصوص برای اسکرابر که رد بر جای نمی گذارند

استفاده از چرخ های مخصوص برای اسکرابر که رد بر جای نمی گذارند