نشانگر میزان آب زمین شوی

دارای نشانگر میزان اب در اسکرابر

دارای نشانگر میزان اب در اسکرابر