تخلیه مخزن آب کثیف اسکرابر

مواد پسماند براحتی مورد تخلیه قرار میگیرند در این مدل کف شور

مواد پسماند براحتی مورد تخلیه قرار میگیرند در این مدل کف شور