پدال تنظیم برس کفشو

زمینشو دارای پدال جهت حرکت بالا و پایین برس میباشد

زمینشو دارای پدال جهت حرکت بالا و پایین برس میباشد