بالا و پایین آوردن تی اسکرابر

بالا و پایین آوردن تی کف شو تنها توسط یک پدال

بالا و پایین آوردن تی کف شو تنها توسط یک پدال