درپوش و فیلتر مخازن اسکرابر

آب ورودی به مخزن زمینشوی از فیلتر مخصوص عبور میکند

آب ورودی به مخزن زمینشوی از فیلتر مخصوص عبور میکند