فیلتر سبدی کفشو

دارای فیلتر سبدی بر روی درب مخزن ریکاوری جهت جمع آوری زباله های درشت تر

دارای فیلتر سبدی بر روی درب مخزن ریکاوری جهت جمع آوری زباله های درشت تر