فیلتر و درپوش مخزن زمین شو برقی

مخزن آب تمیز کفشور که مجهز به فیلتر و درپوش میباشد .

مخزن آب تمیز کفشور که مجهز به فیلتر و درپوش میباشد .