صدای پایین اسکرابر برقی

موتور وکیوم زمینشوی بصورت ایزوله و عمودی در داخل محفظه بسته قرار دارد

موتور وکیوم زمینشوی بصورت ایزوله و عمودی در داخل محفظه بسته قرار دارد