اسکرابر دستی

اسکرابر برقی که دارای قابلیت چرخش همزمان تی با دستگاه میباشد.

اسکرابر برقی که دارای قابلیت چرخش همزمان تی با دستگاه میباشد.