سیستم CDS

سیستم پاشش مجزای آب و ماده پاک کننده در دستگاه اسکرابر

سیستم پاشش مجزای آب و ماده پاک کننده در دستگاه اسکرابر