چرخ های دستگاه زمین شور

استفاده از چهار چرخ برای افزایش ثبات و پایداری دستگاه اسکرابر

استفاده از چهار چرخ برای افزایش ثبات و پایداری دستگاه اسکرابر