اسکرابر با برس غلطکی

اسکرابر با دو برس غلطکی که خلاف هم حرکت می کنند

اسکرابر با دو برس غلطکی که خلاف هم حرکت می کنند