اسکرابر با برس غلطکی

بدنه آلومینیومی دستگاه اسکرابر با برس غلطکی و مجهز به مخزن زباله جامد

بدنه آلومینیومی دستگاه اسکرابر با برس غلطکی و مجهز به مخزن زباله جامد