دکمه کم مصرف دستگاه کف شوی

دکمه eco device برای مصرف انرژی و سطح صدای کمتر در دستگاه اسکرابر

دکمه eco device برای مصرف انرژی و سطح صدای کمتر در دستگاه اسکرابر