چرخ های اسکرابر

استفاده از چهار چرخ در دستگاه اسکرابر برای افزایش ثبات و تعادل کفشوی

استفاده از چهار چرخ در دستگاه اسکرابر برای افزایش ثبات و تعادل کفشوی