شیر مخزن آب تمیز دستگاه کفشور

شیر منعطف مخزن دستگاه اسکرابر برای پر کردن راحت و سریع دستگاه اسکرابر

شیر منعطف مخزن دستگاه اسکرابر برای پر کردن راحت و سریع دستگاه اسکرابر