مخزن ماده پاک کننده اسکرابر

مخزن جداگانه برای ماده پاک کننده در سیستم پاشش آب و مواد پاک کننده مجزا در دستگاه اسکرابر

مخزن جداگانه برای ماده پاک کننده در سیستم پاشش آب و مواد پاک کننده مجزا در دستگاه اسکرابر