شلنگ مخزن آب تمیز دستگاه اسکرابر

امکان اتصال مستقیم شلنگ مخزن آب تمیز به هر شیری برای پر شدن سریع دستگاه اسکرابر

امکان اتصال مستقیم شلنگ مخزن آب تمیز به هر شیری برای پر شدن سریع دستگاه اسکرابر