چرخ دستگاه کفشور

استفاده از چهار چرخ برای افزایش تعادل و پایداری دستگاه اسکرابر و نگهداری بهتر برس

استفاده از چهار چرخ برای افزایش تعادل و پایداری دستگاه اسکرابر و  نگهداری بهتر برس