بخش های قابل شستشو زمین شوی

استفاده از کد رنگی زرد برای مشخص کردن قسمت های قابل شستشو برای نظافت روزانه دستگاه اسکرابر

استفاده از کد رنگی زرد برای مشخص کردن قسمت های قابل شستشو برای نظافت روزانه دستگاه اسکرابر