کلید ایمنی دستگاه کفشوی

کلید توقف ناگهانی برای خاموش کردن دستگاه اسکرابر در مواقع اضطراری

کلید توقف ناگهانی برای خاموش کردن دستگاه اسکرابر در مواقع اضطراری