کنترل پنل دستگاه کفشوی

کنترل پنل دستگاه اسکرابر مجهز به کلید تنظیم سرعت و مد سازگار با مصرف انرژی

کنترل پنل دستگاه اسکرابر مجهز به کلید تنظیم سرعت و مد سازگار با مصرف انرژی