پیمانه دستگاه اسکرابر

پیمانه اندازه گیری اسکرابر برای تعیین دقیق مقدار پاک کننده در عملیات شستشو

پیمانه اندازه گیری اسکرابر برای تعیین دقیق مقدار پاک کننده در عملیات شستشو