محفظه درپوش دستگاه کفشور

تعبیه محفظه مخصوص روی درپوش مخزن آب کثیف برای نگهداری لوازم جانبی در دستگاه اسکرابر

تعبیه محفظه مخصوص روی درپوش مخزن آب کثیف برای نگهداری لوازم جانبی در دستگاه اسکرابر