پدال تی دستگاه کفشوی

پدال تی مکنده دستگاه اسکرابر برای بالا و پایین بردن دستگاه اسکرابر بصورت آسان

پدال تی مکنده دستگاه اسکرابر برای بالا و پایین بردن دستگاه اسکرابر بصورت آسان