شلنگ تخلیه دستگاه کف شوی

شلنگ تخلیه با قطر بزرگ برای تخلیه سریع مخزن آب کثیف دستگاه اسکرابر

شلنگ تخلیه با قطر بزرگ برای تخلیه سریع مخزن آب کثیف دستگاه اسکرابر