شلنگ دستگاه کفشوی

شلنگ مخزن آب تمیز دستگاه اسکرابر برای اتصال مستقیم به هر شیر آبی

شلنگ مخزن آب تمیز دستگاه اسکرابر برای اتصال مستقیم به هر شیر آبی