کف شور بدون سرنشین

کف شور مدل L20 Bجهت شستشوی راهرو برجهای مسکونی

کف شور مدل L20 Bجهت شستشوی راهرو برجهای مسکونی