طراحی دستگاه اسکرابر

طراحی خلاقانه دستگاه اسکرابر قرار دادن باطری و مخزن مواد شوینده در یک محفظه

طراحی خلاقانه دستگاه اسکرابر قرار دادن باطری و مخزن مواد شوینده در یک محفظه