درپوش خلاء ضدصدا اسکرابر

درپوش خلا موتور مکش دستگاه کفشور برای کاهش صدا و جلوگیری از نشت آب

درپوش خلا موتور مکش دستگاه کفشور برای کاهش صدا و جلوگیری از نشت آب