جاروب مکانیزه

جاروب ماشینی مدل CA140جهت نظاقت خیابانهای بزرگ

جاروب ماشینی مدل CA140جهت نظاقت خیابانهای بزرگ