تی مکنده دستگاه اسکرابر

تی مکنده طراحی شده برای حرکت مطابق با حرکات دستگاه اسکرابر

تی مکنده طراحی شده برای حرکت مطابق با حرکات دستگاه اسکرابر