درپوش ضد صدا موتور مکش اسکرابر

قرار گرفتن موتور مکش در محفظه عایق صوتی در اسکرابر

قرار گرفتن موتور مکش در محفظه عایق صوتی در اسکرابر