تی دستگاه کفشوی

تی مکنده دارای حرکت مطابق با حرکات دستگاه اسکرابر

تی مکنده دارای حرکت مطابق با حرکات دستگاه اسکرابر